Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року об 12.00 год. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).

Реєстрація учасників з 11.00 до 11.50 год. відбудеться 28 квітня 2017 року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складений станом на 24.04.2017 р. (24 годину 23 квітня 2017 р.)

Порядок денний чергових зборів акціонерів ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішеннь з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства
 3. Звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р..
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р. (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 р.).
 5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2016 рік.
 6. Затвердження розміру річних девідендів за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.
 8. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
 9. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
 11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
 12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
 13. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
 14. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення Ревізійну комісію Товариства.
 15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 17. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
 19. Про уповноваження осіб на здійснення дій, що пов’язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах.
 20. Про укладення генерального кредитного договору з АБ “УКРГАЗБАНК”.
 21. Про надання в іпотеку нерухомого майна для отримання кредиту в АБ “УКРГАЗБАНК”.
 22. Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства кредитного договору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту, з АБ “УКРГАЗБАНК”.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (0456) 39-17-40.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного – bc-book.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

13 024

15 921

Основні засоби

4 434

5 036

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4 835

3 653

Сумарна дебіторська заборгованість

2 683

2 905

Грошові кошти та їх еквіваленти

848

1 460

Нерозподілений прибуток

7 518

5 400

Власний капітал

7 996

7 780

Статутний капітал

200

200

Довгострокові зобов'язання

1 347

5 570

Поточні зобов'язання

3 681

2 104

Чистий прибуток (збиток)

501

2 115

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176 900

176 900

Кількість власних акцій, викуплених протягом |періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду    (осіб)

119

108