Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"

2. Код за ЄДРПОУ

02466961

3. Місцезнаходження

09117, м. Бiла Церква, вул. Леся Курбаса, 4

4. Міжміський код, телефон та факс

0456391740 0456391740

5. Електронна поштова адреса

www.bc-book.ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.bc-book.ukr.net

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1.

30.05.2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Білоцерківська книжкова фабрика»

Приватне акціонерне товариство «Білоцерківська книжкова фабрика»

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 р. Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика" змiнило найменування на Приватне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Дьомiн Борис Михайлович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

01.06.2017

(дата)