Для реєстрації акціонерів (їх повноважних представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», скликаних на 20 квітня 2021 року (надалі – річні Загальні збори Товариства) таким акціонером (повноважним представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (повноважному представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (повноважного представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів. Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Перелік документів