ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА»

місцезнаходження якого: Україна, 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд. 4

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02466961

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори акціонерів) ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» (надалі – Товариство), що відбудуться 23 квітня 2020 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд. 4, актова зала.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд. 4, актова зала.

Перелік акціонерів, які мають право на участь Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2020 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товарситва:

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (затвердження регламенту).
 3. Звіти Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік).
 5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2019 рік.
 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження укладених значних правочинів у 2019 році, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання нового складу (членів) Наглядової ради Товариства.
 10. Надання попередньої згоди на укладення значних правочинів у 2020 році, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2020 році.
 12. Про здійснення оцінки та викупу акцій у акціонерів, які виявили таке бажання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

 

Звітний

(2019)

Попередній

(2018)

 

Усього активів

20957

17260

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5226

4929

Запаси

7417

7377

Сумарна дебіторська заборгованість

6127

2837

Гроші та їх еквіваленти

2008

1670

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10382

8511

Власний капітал

10860

8989

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

200

200

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2721

2595

Поточні зобов'язання і забезпечення

7376

5676

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2156 

1792

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176 908

176 908

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

12,18712

10,12956

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – bc-book.com.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства – Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд. 4, приймальня на 3 поверсі, у робочі дні (понеділок- п’ятниця) з 8:00 години до 12:00 години, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Паламаренко Олександр Володимирович. Телефон для довідок: (04563) 9-17-40.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.