ПАТ „Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961) повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів об 11.00 год. 30.03.2012 р. , за адресою: м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал). Реєстрація учасників 9.00 — 10.50 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 15.02.2012 р.

Порядок денний:

Звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.

Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

Затвердження порядку використання Товариством коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг суб’єктам видавничої справи у 2011 році.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Про пролонгацію кредитного договору № 848 від 07.11.2007 р. та договору іпотеки нерухомого майна з Ощадбанком та про надання повноважень Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства відповідних додаткових угод про пролонгацію до кредитного договору та іпотеки нерухомого майна.

Внесення змін до Статуту Товариства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок: (04563) 53361, 51248.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Телефон для довідок: (04563) 51248

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

17806

20165

Основні засоби (залишкова вартість)

8810

10320

Довгострокові фінансові інвестиції

2773

2278

Запаси

1417

1736

Сумарна дебіторська заборгованість

2704

2637

Грошові кошти та їх еквіваленти

252

896

Нерозподілений прибуток

3457

3366

Власний капітал

5837

5746

Статутний капітал

200

200

Довгострокові зобов’язання

8044

8965

Поточні зобов’язання

3925

2505

Чистий прибуток (збиток)

91

-74

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176900

176900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

152

160

Правління Товариства