Лідер українського ринку поліграфічниг послуг

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"

2. Код за ЄДРПОУ

02466961

3. Місцезнаходження

09117, м. Бiла Церква, вул. Леся Курбаса, 4

4. Міжміський код, телефон та факс

0456391740 0456391740

5. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення Загальними зборами про виплату дивiдендiв - 28.04.2017 р.
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 22.06.2017 р.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 501 000 (п'ятсот одна тисяча) грн.
Строк виплати дивiдендiв - до 28.10.2017 р.
Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

Голова правлiння

 

 

 

 

 

Дьомiн Борис Михайлович

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

13.06.2017

(дата)