Лідер українського ринку поліграфічниг послуг
Про скликання чергових загальних зборів акціонерів 2016 р


Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах  складений станом на 17.04.2016  (24 годину 16 квітня 2016р.)

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 рік).
    1. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
    2. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.


Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (04563) 5-33-61.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного – bc-book.com.ua


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

15921

13923

Основні засоби

5036

5772

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3653

2409

Сумарна дебіторська заборгованість

2905

1903

Грошові кошти та їх еквіваленти

1460

831

Нерозподілений прибуток

5400

3046

Власний капітал

7780

5426

Статутний капітал

200

200

Довгострокові зобов'язання

5570

6815

Поточні зобов'язання

2104

1319

Чистий прибуток (збиток)

2354

-847

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176900

176900

Кількість власних акцій, викуплених протягом |періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду    (осіб)

108

117