Лідер українського ринку поліграфічниг послуг
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

I. Основні відомості про емітента.

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика”, код за ЄДРПОУ: 02466961, місцезнаходження: 09117, Київська область, м.Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4, міжміський код та телефон: 04563-5-33-61.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії —27.04.2016р.

3. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,  на якій  розміщено регулярну річну інформацію www.bc-book.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Моноліт», код ЄДРПОУ 21357002.

5. Інформація про загальні збори. Чергові Загальні збори акціонерів було проведено 29.04.2015р. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Звіти наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності товариства за 2014 рік). 4. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік. 5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. За результатами проведення зборів рішення прийняті більшістю голосів. Пропозиції до переліку питань порядку денного не вносилися.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звiтного дивiденди акцiонерам Товариства не нараховувалися.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства .


Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

15823

13877

Основні засоби

5009

5745

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3634

2390

Сумарна дебіторська заборгованість

2818

1939

Грошові кошти та їх еквіваленти

1460

831

Власний капітал

7495

5380

Статутний капітал

200

200

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7017

4902

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

5570

7178

Поточні зобов'язання і забезпечення

2758

1319

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,01

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

176900

176900

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

-

-

у відсотках від статутного капіталу

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-