Лідер українського ринку поліграфічниг послугРеєстрація учасників з 9.00 до 10.50 год.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складений станом на 24.04.2015 (24 годину 23 квітня 2014р.)

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

  2. Звіти наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

  3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності товариства за 2014 рік).

  4. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.

  5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (04563) 5-33-61.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

22575

26969

Основні засоби

5772

6886

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2409

2026

Сумарна дебіторська заборгованість

1903

2837

Грошові кошти та їх еквіваленти

831

377

Нерозподілений прибуток

3049

3893

Власний капітал

5426

6273

Статутний капітал

200

200

Довгострокові зобов'язання

6815

5438

Поточні зобов'язання

1319

5256

Чистий прибуток (збиток)

-847

265

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176900

176900

Кількість власних акцій, викуплених протягом |періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

117

144