Лідер українського ринку поліграфічниг послуг


Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

  2. Звіти наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

  3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності товариства за 2013 рік).

  4. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.

  5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

  6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

  7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

  8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

  9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (04563) 5-33-61.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

26969

28870

Основні засоби

6886

7754

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2026

2039

Сумарна дебіторська заборгованість

2837

3439

Грошові кошти та їх еквіваленти

377

123

Нерозподілений прибуток

3893

3628

Власний капітал

6273

6008

Статутний капітал

200

200

Довгострокові зобов'язання

5438

6881

Поточні зобов'язання

5256

5152

Чистий прибуток (збиток)

265

171

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176900

176900

Кількість власних акцій, викуплених протягом |періоду (шт.)

-

-

-Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

144

139