Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента.

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика”, код за ЄДРПОУ: 02466961, місцезнаходження: 09117, Київська область, м.Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4, міжміський код та телефон: 04563-5-33-61.

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії —27.04.2018р.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.bc-book.com.ua

Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Моноліт», код ЄДРПОУ 21357002.

Інформація про загальні збори. Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2017р. Кворум зборів: 61,10 %.

Порядок денний:

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішеннь з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р. (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2016 р.).
 5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2016 рік.
 6. Затвердження розміру річних девідендів за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р.
 8. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
 9. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
 11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
 12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
 13. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
 14. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення Ревізійну комісію Товариства.
 15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 17. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
 19. Про уповноваження осіб на здійснення дій, що пов’язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах.
 20. Про укладення генерального кредитного договору з АБ “УКРГАЗБАНК”.
 21. Про надання в іпотеку нерухомого майна для отримання кредиту в АБ “УКРГАЗБАНК”.
 22. Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства кредитного договору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту, з АБ “УКРГАЗБАНК”.

За результатами проведення зборів рішення прийняті більшістю голосів. Пропозиції до переліку питань порядку денного не вносилися.

Інформація про дивіденди.


За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному


За простими акція ми

За привілейованими акціями

За простими акціями

За привілейованими    акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

-

-

501017,14

-

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

-

-

2,83211

-

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

-

-

384208,02

-

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

-

-

22.06.2017

-

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

14 384

13 024

Основні засоби

3 429

4 434

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6 092

4 835

Сумарна дебіторська заборгованість

3451

2 686

Грошові кошти та їх еквіваленти

352

848

Нерозподілений прибуток

6 728

7 518

Власний капітал

7 206

7 996

Статутний капітал

200

200

Довгострокові зобов'язання

720

1 347

Поточні зобов'язання

6 458

3 681

Чистий прибуток (збиток)

108

501

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176 900

176 900

Кількість власних акцій, викуплених протягом |періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду    (осіб)

120

119