Приватне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2018 року о 12.00 год. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).

Реєстрація учасників з 11.00 до 11.50 год. відбудеться 30 квітня 2018 року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, складений станом на 27.04.2018 р. (24 годину 26 квітня 2018 р.)

Порядок денний чергових зборів акціонерів ПрАТ “Білоцерківська книжкова фабрика”

 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішеннь з питань порядку проведення (затвердження регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіти Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 р. (балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства за 2017 р.).
 5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2017 рік.
 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження укладених значних правочинів у 2017 році, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами акціонерів від 28.04.2017 року. Надання попередньої згоди на укладення значних правочинів у 2018 році, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 8. Укладання та затвердження умов цивільно-правових договорів та визначення розміру винагороди двом членам Наглядової Ради Товариства. Доручити Правлінню ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» підписати цивільно-правові договори з двома членами Наглядової Ради Товариства. Встановлення обов’язку, визначення порядку та терміну укладання та підписання вказаних цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
 10. Визначення особи (осіб), уповноваженої Загальними зборами акціонерів Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої Загальними зборами акціонерів Товариства на здійснення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
 11. Скасування положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства та про Правління Товариства.
 12. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 12.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (0456) 39-17-40.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного – bc-book.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

14 384

13 024

Основні засоби

3 429

4 434

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6 092

4 835

Сумарна дебіторська заборгованість

3451

2 686

Грошові кошти та їх еквіваленти

352

848

Нерозподілений прибуток

6 728

7 518

Власний капітал

7 206

7 996

Статутний капітал

200

200

Довгострокові зобов'язання

720

1 347

Поточні зобов'язання

6 458

3 681

Чистий прибуток (збиток)

108

501

Середньорічна кількість акцій (шт.)

176 900

176 900

Кількість власних акцій, викуплених протягом |періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду    (осіб)

120

119